Vissza
Főoldal / ÁSZF

ÁSZF

1. A SENSATION GROUP Kft. (Székhely: 1118 Budapest, Kaptárkő u. 2.) adószám: 22700375, telephely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49. sz. I. em. Képviseli Kállai Ákos ügyvezető, a továbbiakban: Ruhaszalon) esküvői ruha-, menyecske ruha, alkalmi ruha, öltöny, frakk, szmoking és egyéb alkalmi ruha gyártó és forgalmazó és Ruhaszalon, valamint a www.szalagavato.hu weboldal üzemeltetője az alábbiakban közzéteszi az keringőruha-, szalagavatós ruha, alkalmi ruha, öltöny, frakk, szmoking és egyéb alkalmi ruha (továbbiakban: ruhák) kölcsönzésére vonatkozó és az ezekhez kapcsolódó valamennyi szolgáltatására vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeit (a továbbiakban ÁSZF).

2. Az ÁSZF a ruhák bérlésére vonatkozó szerződések elválaszthatatlan részét képezik.

3. Ruhaszalon bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi a bérleti szerződésben meghatározott ruhákat. A felek a bérleti szerződést írásban kötik meg. A bérleti szerződés tartalmazza többek között a ruhák típusát/név, darabszámát, bérleti díját.

4. A bérleti díj mértékét típusonként, mennyiségenként és akciók szerinti árlistáját a weboldal tartalmazza. A bérleti díjak maximum 96 órás bérleti időre vonatkoznak. Minden ezt meghaladó bérleti időtartam estében újabb bérleti szerződést kell kötni, ha erről a felek másképp nem rendelkeznek.

5. A bérlő a bérleti díj (ezen belül foglaló), valamint kaució megfizetésére kötelezett. A bérleti díj (ezen belül foglaló) és a kaució mértékét és megfizetésének módját a bérleti szerződés tartalmazza. A bérleti szerződés teljesítésének meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

6. Ha a felek másképp nem állapodnak meg, akkor a bérlő köteles a szerződéskötéssel egyidejűleg foglalót fizetni. A foglaló a bérleti díjba beleszámít. A bérlő köteles a bérleti díj fennmaradó részét legkésőbb a ruhák átadásakor kiegyenlíteni.

7. A bérlő köteles – biztosításként – legkésőbb a ruhák átvételekor óvadékot fizetni (kaució) A kaució mértékét a bérleti szerződés tartalmazza. A felek a kaució tekintetében a ruhák visszaszolgáltatásakor elszámolnak egymással. Ruhaszalon köteles a kaució teljes összegét a bérlőnek visszafizetni, ha az a ruhákat az kifogástalan állapotban szolgáltatja vissza.

8. A bérlő köteles a ruhákban keletkezett kár megtérítésére. Ruhaszalon jogosult a ruhákban keletkezett károk (ideértve többek között a nem rendeltetésszerű használatból eredő extra tisztítási költséget is) értékét a kaucióból levonni.

9. A bérlő köteles az elvesztett vagy 14 napot maghaladó késedelmes visszaszolgáltatás esetén a ruhák és/vagy kiegészítők eszmei értékét megtéríteni. A ruhák eszmei értékét az ÁSZF I. számú melléklete tartalmazza.

10. Az elvesztett, vagy visszaszolgáltatni elmulasztott ruhák értékét a Ruhaszalon jogosult a kaucióból levonni. Az elvesztett vagy visszaszolgáltatni elmulasztott ruhák kauciót meghaladó értékét a bérlő köteles teljes egészében megtéríteni.

11. A bérlő a ruhákat megtekintett állapotban veszi bérbe. Ruhaszalon a ruhákat a rendeltetésszerű használatnak megfelelően állapotban bocsátja a bérlő rendelkezésére.

12. A bérlő a bérleti szerződésben meghatározott időtartamra veheti igénybe a ruhákat. A bérleti szerződés magában foglalja a késedelmes és/vagy hiányos visszaszolgáltatás szankcióit.

13. Ruhaszalon köteles a bérleti szerződésben meghatározott helyszínre szállítani a ruhákat. Ha felek nem állapodnak meg a kiszállítás helyét illetően, akkor a bérlő az alábbi helyen veheti át a ruhákat előzetes egyeztetést követő időpontban: 1065 Bajcsy-Zsilinszky út 49. sz. I.em.

14. A ruhák általános bérleti ideje 4 nap, ha a felek a bérleti szerződésben másképp nem rendelkeznek.

15. Bérlő a kölcsönzés időtartama alatt köteles a ruhákat rendeltetésszerűen használni, épségüket megőrizni, illetve azokat a szerződésben meghatározott időpontban a Ruhaszalon részére visszaadni, ellenkező esetben a bérlő ezek elmulasztásából eredő, a kaució összeget meghaladó kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

16. A bérlő a kölcsönzés lemondása esetén kártérítést (bánatpénz) köteles fizetni Ruhaszalonnak az alábbiak szerint. A bérelt ruha/ák átvételének időpontját megelőzően a bánatpénz mértéke:

17. A bérleti szerződés fennállása alatt a ruhák másra át nem ruházhatóak, nem zálogosíthatóak és nem értékesíthetőek.

18. Ruhaszalon jogosult a ruhák átadását megtagadni, mindaddig, amíg a bérlő a teljes bérleti díjat ki nem egyenlíti.

19. A bérbeadó a bérlő részére reklám és egyéb információs leveleket (email/sms/postai) küldhet. Ezt a bérlő a bérleti szerződés aláírásával engedélyezi.

20. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2014. Február 1. - SENSATION GROUP Kft.
Kállai Ákos (Ügyvezető)